gedichten, gedachtes 4

     
   

Gedichten – gedachten vanaf 11 2019het klinkt als regen

noem het ‘regen’: en hoor geen

regengeluid meerleren lukte nooit

ent mij op wat mij omgeeft

onderzoek ervarendgeloof moet helen

maakt zo heilig, er is één

en dat is al ééngodsdienst projecteert

mij(n)zelf naar buiten: ik reik

naar onbereikbaarik geloof in mij

zelf en ook in jou, want dat

zelf, dat ben jij ookkwetsbaar: verbinden

heelt. door de ander. zo mij

verbonden voelenik lees: leegte is

een begrip, maar begrijpbaar

is het niet, is nietswoord voor woord zet mij

stil, gevoel vertaald. woord na

woord aanvaard ik mijonderscheid begrenst

vormt de vorm. maakt oneindig

niets tot ietsredeneren kent

geen vanzelfsprekendheid: het

construeert verbandhet woord duidt, biedt aan

spreekt, vormt , als idee, begrip

schept het iets uit nietseen woord: nume: knik

waarna alles anders: dat

woord ziet zich gevormdtot waar het woord aan

alles raakt, waar woord Woord en

alles Alles wordtje streelt mij, voelt mij

kwetsbaar, pakt vast, voel mij

gekoesterd voelt mijonderscheid begrenst

vormt tot vorm. maakt oneindig

al wat is tot ietsdroom, waarin het nog

steeds onverkende. zij blijft

mij begeleidenbang voor afloop

dus verschil beangstigt. goed

bleek steeds tijdelijkkrachtig genoeg om

de droom te beleven. mee

te maken. met joublijft het verlangen

uiterlijk alles vervuld

het verlangen blijftzien roept naar binnen

naar onvoorstelbaar anders

het schept mij scheppendpolitiek is mens

zijn wat doe ik en welk beeld

schep ik voor mijzelfdrijfzand als bodem

maar ik ontdekte zand. jij

drijft weg. ik zie jegevoel rakelt op

her-innert: maakt is wat was

sluit zich rond mij opleef ik mijn leven

of leeft mijn leven mij; kies ik

jij, of het leventaal schept de wereld, de

logica wat normaal schijnt

maar kijken verbaastgrond, waarop alles

bestaat, een bestaand idee

de mens denkt, bedenktemotie logisch

gebracht: wil niet wordt kan niet

gebracht als doordachtben niet wat ik denk

te zijn, voel. zo afwezig

ben ik hier nu juistinnerlijk verband

die verbondenheid, logos.

samenspel met mijleven is koken(d)

kruidende emoties strijdend

zich rechtvaardigendmijn huid voelt als mijn

wezen, door jou aangeraakt

samen zo inééngeheel valt uiteen

in het verschillend zijn gelijk

samenhang als opdrachtzoekend verlangen

geboeid verdrijf ik leegte

wetend onwetendbuizen verbinden

vloer blijkt plafond. besef

vergroot ogenschijngemetseld gelijk

afkeer verbindt. schept eenheid

en zo verraderstaal is magie, het roept

op, openbaart, het verhaal

boeit, het woord bezweertik geloof in het

woord, taal schept zich mijn wereld

perspectief, wetengroots dus woordenloos

verbonden. onbegrepen

hapert deze taalwil jou, zoals ik

jou wil, en dat jou geven

geef, om wat wij zijnhet woord maakt inhoud

overdraagbaar: ik herken

mij daarin, spreek mijzelfoverleven geeft

zin en richting, leven is

vrij, dus zelf kiezenmijzelf zijn…of dat

worden? wat doe ik daarmee

wie maak ik daarvan?zien, gezien te zijn

zijn, om zelf te zien. wil iets

wezen, maar niets zijnhelder is, wat iets

niet is, maar wat wel blijkt zo

vaak onverwoordbaarenkel ervaren

dat blijft over, dit maakt mee

wat ik zelf mee maakik schrijf en herken

mij in mijn woorden. herken

mijn bestaand persoondenken kleedt uit, ont

raadselt, ordent, doet door- en

inzien, maar klinkt holoppervlakte, om

mijzelf in stand te houden

het bedekt, verstoptoppervlakte boven

ombevangen. een schild dat

schermt, afschermt, beschermtniet buiten, maar juist

diep in de werkelijkheid

verblijft wat heelthet uiterlijk, dat

projecteert haar rijkste schoonheid

naar onbereikbaar buitenwil steeds dichter, als

maar dichter bij, daar, woordloos

groots aanwezig zijnalles is fictie

voor een waarheid; alles is

waar, waar schijn blijkbaar blijkthoe dieper het gaat

hoe moeilijker te vatten

en sterker de invloedhet is goed, maar voelt

niet zo. voel misverstaan, dat

kwetst. juist ook in mijoorsprong, kern, drijfveer

wezen, wat onderligt en

doet ontstaan, zo scheptontwikkeling, naast

kennis, om een antwoord dat

past, eens gewetennu jij en ik, nu:

achtergrond, nu als draagvlak

voel nu bodem, grondontwaken in de

waarom vraag, hoe, waartoe; van

bewustzijn bewusthoe duidelijker

de ingang, hoe groter het

raadsel: een keerpuntloslaten om in

te gaan, opgenomen om

verlost te wordenhet leren moest mijn

ontdekkingstocht vervangen.

ik haakte dus afeigen ruimte, stoel

boek, ruimte in mij, open ik

eigen, ieders, ruimtevervreemd als wij zijn

ons van onszelf ont-vreemden

helend aan ons zijniedere dag een

scheppingsdag. zie, soms zie in

regel, vorm, ordenwat tegengesteld

leek, verenigen, steeds mijn

drijfveer tot één – zijnverstoort, breekt open

het verwart wat gewoon was

vraagt mij om mijzelfheilig verklaren

heft denken op. zo ontvoerd,

en onbereikbaarals hier nu eens nu

zou zijn, in plaats van wat was

wat een bevrijding!alles om iets en

verlangt meer, maar stelt teleur

alles is: het isde directe roep

volgen, of niet. wat is de

grond, die roept, waaromtot volgeling van

eigen innig weten, de

eigen go(e)de schatde wereld naar, in

zijn hand, het volk krijgt daarvan

ziet op, zit neer, droomtwat ik lees, schrijf, doe

het is voor het eerst en laatst

gaandeweg opnieuwafleiding, weg van

wat is: te onherbergzaam

vulling voor gemis(t)perspectief en hou-

vast, hou mij vast, geef mij grond

bevestig mij – zelfik ben, maar hèt is

slechts soms. meestal is er iets

wat ik dan moet zijnverdwijnen, in iets

opgaand er zo helemaal

niet zijnd, dan juist weltevreden, voldaan

gelukkig toch dat gemis

onvervulbaar gatverras mij met het

beeld, dat ik uit mij en ons

zelf ontvang en weergeefzie de logica

het wordt plaatsbaar, minder eng

dan schijnt er (be)gripfocus, scherp je blik

wees waar je bent, vind jouw grond

vind rust, maak je vrijwat is waar, hoe is

het echt, dus: ken u zelve

grenzen bevrijdende mens verbeeld zich

zelf, dat lijkt werkelijk waar

wat in mij uitwerktschep illusie: beeld

model, waarin ik verblijf

om thuis te grondenonzekerheid vindt

altijd zijn drijfveer. wat om

geeft past mij niet aangewend aan spanning

zonder voelt vreemd. dus vorm mijn

vertrouwde onrustin het kleinste zit

het grootste. de cirkel van

bestaan sluit zich daarstructuur, een heelheid

dagelijks puzzel ik

mijzelf bij elkaarantwoordloos weten

wat is, is wat het is. niet

wetend alwetendnaïef als natuur

onkundig wetend. zijn wat

zij is. zo er zijnenergie moet zich

richten, vormt redenen voor

vertrouwd (on)genoegeninner migration

ochtend: boek, pen, papier, ik

spiegel me tot mijonder invloed. door

gevoel overmeesterd.

willoos stuiter ikafscheid is weer zien:

her – inner mij; wat was is en

bleef, het maakt mijlevend in halfslaap

construeert werkelijkheid

denkt wat hij weeteigenlijk zie je

weinig, maar kijk je heel veel

weet niet, maar tast afkennis is als kunst,

een weergave: het maakt het

mee, vormt zich een beeldgewoon is de wereld

waarin te leven valt, zo

anders, dan wat isik omcirkel de

werkelijkheid met taal, denk

dat dat dan waar iscrisis: wat is, bleef

want gangbaar valt weg: over

blijft hoe wij bestaanverbannen tot

leegte, die wij steeds in ons

meedragen, mee met…woorden geloven

in onwaarschijnlijk, zoals

vrijheid en veiligheidwat was is geweest

voorgoed voorbij. blijvend is

nu: nieuw verledengebeuren anders

dan wat gewild wordt: wil wil

wat gebeurt temmende grond beweegt, de

vorm gaat mee, toont dat, het is

binnenstebuitenik weet het wel, maar

of ik het ook wil weten

dat is de vraagde dagen gelijk

het ritme vergelijkbaar

vul in naar draagkrachtvoorbij mijn willen

ruimte om vrij te voelen

wat mijn leven vraagtbezit van mij(n)zelf

groter zijn dan wat ik doe

en meer moet latenhet systeem regelt

geeft houvast, zekerheid, lost je

op in antwoordende onzekerheid

bevraagt mijn grond, is er iets

en dan wat, mij draagt?ik leef, lees, ben mijn

eigen levende verslag

zie mij, maar ben niet‘kunstenaar natuur’

zij maakt ons echt bewust: z’n

virus ontregelttaal is toneeltekst

het roept op, suggereert, maar

zij is zichzelf nietecht weten is het

besef, dat meer dan èèn vorm

van weten bestaatwat ontstaat maakt mij

creatuur, tot creator

zij vormt zo dit werkreligie biedt wat

wel leven vraagt, waar wij toe

bestaan, dat verstaannaïef als spontaan

intuïtief: geen denken

kan daaraan tippenik doe en herleef

nu blijkt vroeger blijkt nu, het

blijft, veranderendveel dichterbij is

alles anders, vertrouwd blijkt

vreemd, mysterieuseen waarheid is de

fuga: iedere stem komt

anders overeenzonder voorstelling

geen vraag. weten vraagt om meer

niet weten aanvaardplaats, waar ik was, mij

(mee) maakte, vormde tot wat

ik werd en nu benervaren vormt, maakt

mee, tot hoe ik nu mee

maak: schep ervarenhet zijn, dat is: maak

het een persoon en je hebt

god: het zijn wordt ietshet zijn wordt iets: mens

krijgt vorm, behoeftes, noodzaak

het zijn werd zondigik stem mij af, word

deel van wat mij omringd, dat mij

mij mee doet makenzijn van de zijnden

moederkloek van wat is; houd

alles in, omslotenvergankelijk, de

vorm, maar wat is, is. en blijft

is deel voor iets nieuwseens geloof, dat mijn

bestaan fundeerde. maar de

vorm viel inéén. tot éénde dagen gelijk

en toch steeds anders: ik maak

de verschillen meede vorm als een zich

openende deur, toegang

tot wat mij ontbreektonthuist uit mijzelf

zoek ik de koestering van

gedragen wordenfantasie, verhaal

ongewild ingebeeld. stuurs

overleef ik mijtoen de mens mens werd

verloor hij de eenheid. zo

is een god nodigeen verhaal, een mens

een vloer, die draagt, een hemel

die troost. wel – levendverblijf, waar ik nu

ben, mij realiseer mij

geopend hier, nuiemand, die mij wil

zelf ook gewild wil worden

samenhankelijkgevaar: ik moet mij

herzien. inschikken tot mijzelf

weten van waar en waardezich aanéén rijgend

zich als tot één dag, herhaalt

zich steeds weer weer éénwaarop richt ik mij

wat geeft hoop, inspireert, sterkt

draagt en voedt mij, hierwoorden: inhoud naast

betekenis: welk verhaal

ik eromheen vouwhoe beter het gaat

hoe groter de onvrede

altijd een tekorthet verhaal klopt, de

inhoud niet: daar komt het plot

zo onwerkelijkde mens, ui zichzelf

gevallen, strompelt voort, zoekt

verloren één zijnkunnen stilstaan maakt

elk eind natuurlijk, actief

wordt dat dramatischcontact, dat wat er

over stroomt, verbindt, dat mij

doet zijn wat ik benniets is anders en

toch alles: pensioen: leeftijd

geeft minder leeftijdleeftijd is wat was

leeftijd is wat komt, leeftijd

is waar ik beleefde impuls aarzelt

aan de poort van wat is, ziet

zichzelf en verdwijnteen doel richt, stuurt, boeit

bevrijdende onzekerheid

maakt bestaan aanvaardbaaraandachtig lief, jouw

vingers; te vaak haastig mijn

benen wild willendinformatie of

het hart, dat weet: openbaart

dat, wat nodig isde dag ligt open

en kijkt mij aan: ik kus mijn

geliefde en leefhet gevoel geraakt

wordt zich gewaar. opent zich

en leeft dus beleefthet verhaal is als

een voorbeeldzin bij een woordmijn thuis lag slechts in

mijzelf. in mijn ervaren

ik maakte mij meede werkelijkheid

ben ik zelf: reflecteer mij

in wat ik mee maakslotakkoord, wat was

daalt daarin neer: een hoopvol

noodlot bij mijn Bachverlangen, uitzicht

verwachting, perspectief van

meer dan dit, ruimtetegengesteld vraagt naar

haar eigen houding om zich

te kunnen helenalsof alles een

groot alsof is: het lijkt, doet

zich voor als waar-schijn-lijkik weet, denk ik en

denk naar wat ik weet. denk dat

en dat denkt in mijveelvormigheid of

normaliteit, welke normaliteit

biedt totaliteitik kader uitzicht

de spiegel, schuin, toont het; als

een raam biedt het zichtlogische wereld

orde, of de bron, die jou,

mij, die ons ontspringtdrijfzand, vertrouwen

vraagt vaste basis; glibber

zo van mijzelf wegde meetlat valt weg

wat is is. de vrijheid ziet

zijn eigen leegtelas (en lees) mij naar

dieper verstaan, waar ik wel

thuis kan (kon) komenonbepaald is vrij

geboeid zijn bepaald. paal, boei

weg uit de vrijheidjij raakt mij. ik voel

voel mij opgenomen, naar

mijn plaats gedragenlang op weg, weg van

wat vanzelf spreekt. hoewel kort

terug lijkt langervoel mij geboren

aan jou, sta mij mij toe. toch

huiver ik, aarzelik wil proeven, wil

opmerken wat mij beweegt

hoe ik bewogen wordtontrafel, doorzien

mijzelf zo tegenkomen

vertrouwen herwinnenergens, waar ik wel

kon zijn, die ik was. en ben

mij weer terugvindeen stadstuin, waar ik

kippen ruik: wat was, dat is

en wat is, was ookieders eigen rijk

rijkdom. uit daaruit, zoekt. wil

ontvangen wordenkijk in mijzelf. jij

ook. wat zien wij, ook elkaar

waar verblijven wijhoop of illusie

beeld dat voortdrijft. het, mij. boeit.

eist haar vervullingevenwicht: laten

gaan maar sturen. aan de wal

van wellevendheidsteeds mijn taal gezocht

tekst, beeld, dat samen. verbind

zoek passend verbandoverweldigend

willen. angst sluit af. minder

dan schaduwlevenwoorden als deur, raam

de concluderende muur

twijfelt zich ruimteeen gat, blind oog dat

alles ziet, weet, maar verblindt.

het gemis, dat kentjuist spaarzaam zegt veel

wat woorden, van jou, mij, brengt

samen heet welkomhet woord raakte aan

de grond. want een wellevend

fundament ontbreektware religie

therapie tot het zijn. De

vogel die vliegt, vliegtopen naar mijzelf

en erbuiten. ik, ben er

buiten en ook inopenstellen en

ervaren. opgaan in wat

is en was, daar, hierleeftijd, nog niet bekend

waar ik niet aan toe kom, onverkend

wat ik niet weet, ongekendvragen, afvragen

door vragen (het antwoord is

een uitgestelde vraag)de behoefte wil

het: alles volmaakt en af.

heel en in orderuimte als klankkast

afstand komt hoorbaar dichtbij

voel binnen binnenondergaan of voort

door; struikel over mijzelf

de boom groeit groeiendik wil jou, jij mij

en wij onszelf? kwetsbaar sterk

is buigzaam krachtigpreekstoel en alles

vervloeken, om wat over

blijft er wel toe doetgeschiedenis is

(er) enkel nu: het spiegelt

wat was in vandaaglaat de kennis voor

wat het is, streef wijsheid na

dat brengt tot leven

schrijven is gerust

stellen. ik aanvaard mij zo

nu, hier in woordenomdat er minder

is wil ik meer. grijpen kan

alleen naar andersniet voldoen is on

voldoende: vraagt meer, steeds meer

het gemis, dat blijftontrouw: alles steeds

controleren: weg van mij

is geen weg voor mijgeloof of niet, ik

geloof dat contemplatie

wel onmisbaar blijktzonder voorstelling

geen beeld: hoe stel ik mij

voor denken is theater

verlangen wat doet

afkeren van wat gewenst wordt

grondeloos als het isrond 1900 werd alles anders

bedacht ik in 1970

schrijf ik in 2020er zit een besef

in mij, wat voor mij beslist

mij stuurt, ontdek ikwil zo verschijnen

beeld, gespiegeld aan een norm

wat je bent breekt afkadert en opent

biedt uitzicht en begrensd. taal

gaat zichzelf te buitenbeeld, beeldvorming, uit

beelding, wat stelt het voor? waar

vind ik mij terug?waar de waarheid, in

beschouwing of ervaren

ik maak mij meede behoefte aan

tastbaarheid, rechtvaardiging

ik ben want (als, omdat)lezen, een rollenspel

met mijzelf: wat, hoe zou ik

waarom zou ik nieteen zolder, die zijn

huis beschrijft, de mens, die zich

zelf onderzoektik zie lucht

ik denk ruimte

ik kom thuishet resumé: wat

was is. bleef wat blijft. is wat

ik geworden benmee maken wat zich

laat ervaren, is wat het

is, vormloos als zijndzie lucht, wil altijd

anders en nog anders

ongekend wetenmaakt niet zoek, maar raakt

kwijt. de wereld verschilt door

ons verwoordend zienben ik meer van de

hemel of van de aarde

ik zie wolken gaangoed naast fout schijnt zo

helder, maar leven blijkt wazig

verbindt wat contrasteertde dingen dansen

in de argumenten de

schoonheid overtuigtverscholen schoonheid

innerlijke logica

onthult, het verstiltin de leegte

achter wat gebeurt, is waar

het werkelijk plaats vindtneem mij serieus

en ik lees over doodsangst:

wat was dat was, eensherinnering: dat

wat verdwenen is, weg, het

is wat eens wel wasvertrouwen, wat re-

soneert, draagt, door jou, bij mij.

door de heibel heenhet besef van het

vertrouwde maakt het zo bij-

zonder. net als dit woordeen dag niets geleerd

is een dag niet geleefd: het

leven ontdekkender was eens, er is

nu, ik ben steeds, werd wat ik

beleef, mee maakwat ik mij vraag is

belangstelling te houden, geboeid

die drijfveer blijvendzoek mijn uitdrukking

steeds dat ene, ongrijpbaar

wezenlijk, willen verstaaneen bestaan voor de

taal, ideeën, voorkeuren

een verstaan, dat is